Algemene voorwaarden

5th Season Fruit B.V., gevestigd te Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer: 81364679 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als “5th Season”.

De wederpartij van 5th Season wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als “Besteller”.

1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en 5th Season tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door 5th Season uitdrukkelijk zijn aanvaard.

1.3 De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en 5th Season.

2 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Tussen 5th Season en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van 5th Season accepteert middels het volledig en correct invullen van het door 5th Season gevraagde formulier.

3 PRIJS

3.1 5th Season behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij 5th Season Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 7 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd.

3.3 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

3.4 Een 5th Season kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven uit eigen directe kring (via mond tot mond, social media en/of e-mail). 5th Season kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om de merknaam 5th Season en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken binnen url combinaties en daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.

3.5 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. 5th Season behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

4 BETALING

4.1 Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door 5th Season aangeboden betalingsmogelijkheden.

4.2 Met het uitvoeren van de eerste betaling voor een abonnement via iDeal op de website van 5th Season, geeft Besteller 5th Season toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.

4.3 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke levering.

4.4 Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, kan een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht worden.

4.5 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is 5th Season gerechtigd het abonnement eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.

4.6 Facturen en betalingsherinneringen worden door 5th Season uitsluitend elektronisch aangeboden.

4.7 Het door 5th Season te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Besteller geplaatste bestelling.

4.8 Als door een wijziging tijdens de looptijd van het abonnement, een verhoging dan wel een verlaging het te incasseren bedrag wijzigt behoud 5th Season het recht van de automatische incasso, totdat het abonnement wordt stopgezet.

5 BEËINDIGING CONTRACT

5.1 De Besteller kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken, de door 5th Season aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de eerstvolgende bezorging, mocht deze wijziging of opzegging de gereed staande uitlevering kruizen zal deze uiterlijk voor de daarop volgende levering zijn verwerkt.

6 LEVERING, LEVERTIJD EN UITVOERING

6.1 5th Season bezorgt overal in de Benelux.

6.2 Levering geschiedt op het bij de bestelling opgegeven adres. Afhankelijk van de grootte van de bestelling kunnen hierbij leveringskosten in rekening worden gebracht bij de Besteller.

6.3 De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.

6.4 Bezorging is alleen mogelijk op de door 5th Season aangegeven dagen.

6.5 5th Season bezorgt op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. Wilt u het afleveradres wijzigen en deze een gereedstaande levering kruizen dan zal deze uiterlijk voor de daarop volgende levering zijn verwerkt.

6.6 Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt

6.7 Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conf. alinea 4, behoudt 5th Season het eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

7 HERROEPING

7.1 Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.

7.2 Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan 5th Season retourneren conform de door 5th Season gegeven instructies.

7.3 Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: 5th Season Fruit B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam.

7.4 De kosten van retournering komen voor rekening van Besteller.

7.5 Indien Besteller de producten reeds betaald heeft, zal 5th Season de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Besteller terugbetalen.

8 GEGEVENSBESCHERMING

8.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de Besteller. Om de Besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

9 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

9.1 5th Season garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door 5th Season verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

9.2 5th Season garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu.

10 WIJZIGINGEN

10.1 5th Season behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen

11 ONTBINDING

11.1 Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft 5th Season de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door 5th Season gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; 5th Season behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

12 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Op alle verbintenissen tussen 5th Season en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.

14.2 De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen 5th Season en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

Amsterdam, februari 2022